Huishoudelijk regelement

Watervrienden Venlo April 2015

1. Aanmelding en opzegging

1.1. Het lidmaatschap kan worden verkregen door schriftelijke aanmelding bij de ledenadministratie, of inschrijving via het webformulier op deze site.
1.2. Bij aanmelding dient het inschrijfgeld (zie tarieven) te worden voldaan.
1.3. Voor jeugdleden beneden de 5 jaar bestaat gelegenheid tot 'peuterzwemmen' in het instructiebad. Hierbij is begeleiding in het water door (en dus lidmaatschap van) een van de ouders een voorwaarde.
1.4. De minimum leeftijd voor deelname aan het zwemonderwijs is 5 jaar.
1.5. Voor minderjarigen wordt het inschrijfformulier ondertekend door een van de ouders of verzorgers.
1.6. Aspiranten mogen een keer zonder betaling kennis maken met de verenigingsactiviteiten. Hierbij zal tevens door een instructieteamlid beoordeeld worden in welke groep deze opgeleidt zal worden. Dit laatste geldt in geval van aspiranten die zich bij aanmelding meteen opgeven voor opleidingen voor een van de diploma’s.
1.7. Opzegging dient schriftelijk te gebeuren bij de ledenadministratie met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste een maand. Aan alle financiële verplichtingen dient dan te zijn voldaan en de lidmaatschapskaart moet worden ingeleverd.
1.8. Door invullen van het inschrijfformulier verklaart u zich akkoord met de statuten en het huishoudelijk reglement.
1.9. Bij inschrijven via de website en betalen met iDeal is de wet "internetaankopen" van toepassing, met dien verstande dat u alleen binnen 7 dagen terugbetaling van het inschrijfgeld kunt vragen als u nog niet heeft gezwommen.
 

2. Contributie

2.1. De contributie is vanaf januari 2012 per kwartaal verschuldigd en geeft tevens zonder verdere bijbetaling, voor zowel senioren als junioren, recht op zwemlessen voor de diverse diploma’s en/of het recreatief zwemmen (zie wijziging contributiebetaling vanaf 2012). In overleg met de penningmeester kan er per maand worden betaald. Automatische incasso is standaard per maand.
2.2. De hoogte van het contributiebedrag kan aangepast worden in Algemene Leden Vergaderingen (ALV). Het actuele contributiebedrag kan worden opgevraagd bij de penningmeester.
2.3. Vanaf oktober 2013 kan een machtiging tot incasso worden gegeven zodat de contributie door de penningmeester kan worden geïnd; de inning is maandelijks in de laatste week van de maand.
2.4. Gelegenheid tot betaling van contributie wordt elke eerste en tweede zondag van de maand geboden in clublokaal ‘De Ster’ aan de Drie Decembersingel 56 (naast het zwembad “de Wisselslag”) of door betaling op het bankrekeningnummer NL20 RABO 0173 8537 65 van Watervrienden Venlo o.v.v. het lidnummer.
2.5. Een lid dat een betalingsachterstand heeft van meer dan een maand kan worden geroyeerd, waarna een incassobureau het achterstallige bedrag zal innen, de kosten hiervoor zullen betreffend lid worden aangerekend.
2.6. Het bestuur kan een lid dat een betalingsachterstand heeft of een persoon zonder geldig toegangsbewijs, onmiddellijk de toegang tot het zwembad ontzeggen.
2.7. Om bijzondere redenen en ter beoordeling van het dagelijks bestuur, kan in geval van een langdurige ziekte een speciale regeling voor betaling worden getroffen.
2.8. Iemand die langer dan 25 jaar lid is van de vereniging, krijgt 50% korting op de contributie. Iemand die langer dan 40 jaar lid is van de vereniging, krijgt vrijstelling van de contributie. 
2.9. In de vitrinekast in het clublokaal hangt een tarievenlijst waarop hoogte van contributie, inschrijfgeld, examengeld en overige tarieven zijn vermeld, de bedragen op deze lijst zijn bindend.
2.10. Vrijwilligers zijn vrijgesteld van contributie.
2.11. Per vrijwilliger wordt één eigen kind vrijgesteld van contributie, totdat het kind de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt.
2.12. De partner van een vrijwilliger mag één keer per maand gratis zwemmen na aanmelding in het clublokaal. 

3. Zwemmen / Toegang / Algemene regels

3.1. Ieder dient zich te houden aan aanwijzingen van instructeurs, toezichthouders en bestuursleden.
3.2. Door de leden wordt gezwommen op zondagmorgen van 8:25 uur tot 10:25 uur. Introducees mogen mee zwemmen tegen betaling van het daarvoor geldende tarief.
3.3. In de vakantieperiode wordt geen zwemles gegeven en bestaat ook niet de mogelijkheid tot recreatief zwemmen; het zwembad is dan gesloten.
3.4. Toegang tot de bassins wordt pas verkregen na het tonen van de lidmaatschapskaart (met pasfoto) of introducékaart, vanaf 8.23 uur én bij aanwezigheid van instructieteam/toezichthouders.
3.5. Roken is in de gehele accommodatie verboden.
3.6. De kleding wordt opgehangen aan de daarvoor bestemde haken die vervolgens op de rekken achter de kleedcabines in de garderobe worden gehangen. Het is niet de bedoeling dat door het achterlaten van kleding in de kleedcabines deze voor andere zwemmers blokkeert. Het is ook niet toegestaan om zich onnodig in de kleed-/garderobe- of doucheruimten op te houden.
3.7. Na het aankleden worden de lege haken weer op de daarvoor bestemde rekken in de toegangsruimte naast de cabines teruggehangen.
3.8. Ieder wordt geadviseerd geen geld of waardevolle artikelen mee te nemen en in uw kleding achter te laten. In uitzonderingsgevallen kunt u deze ter bewaring af geven aan de balie in het clublokaal. Echter ook dan is de vereniging niet aansprakelijk in geval van diefstal of beschadiging. De garderobe wordt niet bewaakt.
3.9. Indien materiaal van de vereniging wordt gebruikt (zwemvliezen, snorkels, duikbrillen en dergelijke) dient dit door degene aan wie dit werd uitgeleend te worden teruggebracht en ingeleverd. Bij beschadiging of verlies kan hiervoor een vergoeding worden gevraagd.
 

Gebruik van Materialen:

3.10. Harde ballen in het water c.q. bad zijn niet toegestaan (wel strandballen).
3.11. Zachte ballen zijn slechts toegestaan indien deze niet hinderlijk zijn voor de aanwezige personen in het betreffende bad en alleen in het water.
3.12. Matten mogen alleen gebruikt worden indien deze niet hinderlijk zijn voor de aanwezige personen in het betreffende bad.
3.13. Het openstellen van de springplank is slechts toegestaan indien dit geen gevaar c.q. hinder veroorzaakt voor de aanwezige personen in het betreffende bad.
3.14. Hangen aan de springplank is niet toegestaan.
3.15. Meer dan één persoon op de springplank is niet toegestaan.
3.16. Het dragen van een duikbril op de springplank is niet toegestaan.
3.17. Lesmaterialen zijn slechts bedoeld om te gebruiken tijdens de zwemlessen.
3.18. De zogenaamde “slurven” mogen niet gebruikt worden om te slaan.
3.19. Tijdens zwemlessen mogen instructeurs afwijken van genoemde regels.

Verblijf in het instructiebad, doelgroepenbad & wedstrijdbad
3.20. Het is verboden aan de lange zijde van het wedstrijdbad te springen of te duiken.
3.21. Het is niet toegestaan aan de korte zijde van het ondiepe deel van het doelgroepbad en wedstrijdbad te duiken (de niet springplankzijde).
3.22. Het is verboden te duiken in het instructiebad.
3.23. Rennen langs het bad is niet toegestaan.
3.24. Aanwezigheid (mits toestemming) aan de lange zijde van het doelgroepenbad en wedstrijdbad tijdens de zwemlessen is niet toegestaan.
3.25. Hangen aan/op de lijnen in het water is niet toegestaan.
3.26. Kinderen met zwembandjes c.q. zwembanden, of kinderen die deze behoeven, zijn in het diepe gedeelte van het instructiebad niet toegestaan (ook niet onder begeleiding van hun ouders). Blijf voor de eerste lijn.
3.27. Bij grote drukte in het instructiebad kunnen in het kader van veiligheid personen ouder dan 12 jaar (in het bezit van een zwemdiploma en geen begeleider van een persoon zonder zwemdiploma) naar het wedstrijdbad worden gestuurd.
3.28. Kinderen zonder zwemdiploma mogen niet zwemmen in het doelgroepenbad en wedstrijdbad. Ook niet onder begeleiding van ouders.
3.29. Schoenen in de zwemzaal zijn niet toegestaan, loop op blote voeten of draag blauwe beschermhoezen om de schoenen welke te koop zijn bij de kaartcontrole.
3.30. Tijdens het vrij-zwemmen (voor en na de zwemles) ligt de verantwoordelijkheid van kinderen bij hun ouders. Instructiebad: na de zwemles blijven de kinderen in het badgedeelte waarin ze les hebben gehad. Als de ouders er zijn mogen ze samen ook in het diepere gedeelte van het instructiebad. Tijdens de zwemles ligt de verantwoordelijkheid bij de instructeurs.
3.31. Er mogen geen foto’s gemaakt worden in het gehele zwembadcomplex vanwege privacy redenen. Tijdens het diplomazwemmen worden door de vereniging foto’s gemaakt en mogen ook door ouders van leden/leden aan de lange zijde van het bad foto’s worden genomen. Deze foto’s kunnen mogelijk op de website geplaatst worden. Hiertegen kan bezwaar worden gemaakt bij het bestuur. 
 

Verblijf in de douche

3.32. Het is niet toegestaan tussentijds (behoudens toestemming) gebruik te maken van de douches.
3.33. Onnodig lang douchen is niet toegestaan. Dit vanwege beperkte warmwater capaciteit.
3.34. Naakt douchen is niet toegestaan. Er is een aparte douche tegenover de centrale douches waar dit wel kan.
 

Verblijf in de kleedruimten

3.35. Het is niet toegestaan voor kinderen beneden 12 jaar en zonder begeleiding gebruik te maken van de kleedhokjes.
3.36. Gemengd omkleden is slechts toegestaan in de daarvoor aangewezen kleedlokalen; zie bijlage 2 voor de indeling
3.37. Bij het begin en tijdens de les moeten ouders c.q. begeleiders zowel bij het bad als de kleedruimten (behoudens toestemming) worden weggestuurd.
3.38. De toezichthouder die vrij van toezicht aan het bad is, controleert zo nu en dan de douches, garderobes en kleedruimten.
3.39. In onvoorziene gevallen beslist het bestuur van de vereniging.
 

4. Hygiëne

4.1. Voor het te water gaan is douchen verplicht. Echter de doucheruimte is geen speelplaats, alleen voor en na het zwemmen dient te worden gedoucht. Uitgebreide wasbeurten veroorzaken voor de andere leden onnodig lange wachttijden. Ook de warmwatervoorziening is dan niet meer toereikend, waardoor men alleen nog maar kan douchen met koud water. Uitgebreid douchen is om deze redenen niet toegestaan.
4.2. Het is niet toegestaan zich te water te begeven met verwondingen, abcessen of andere ziekteverschijnselen. Dit ter beoordeling door de leden van het instructieteam.
4.3. Schoeisel dat buiten gedragen wordt mag slechts tot in de kleedruimtes gebruikt worden. In de gehele accommodatie achter de kleedruimtes is het verplicht op blote voeten te lopen of dienen plastic overtrekschoenen dan wel badslippers te worden gedragen. Dit om voetinfecties te voorkomen.
 

5. Veiligheid

5.1. De vereniging voorziet in een eigen beleid met betrekking tot de veiligheid in en rond de bassins in de vorm van een calamiteitenplan.
5.2. De leden zijn verplicht de aanwijzingen van de toezichthouders en instructeurs direct op te volgen.
5.3. De toezichthouders en instructieteamleden zijn duidelijk herkenbaar aanwezig door het dragen van “Watervrienden badkleding”.
5.4. Waar recreatief zwemmen plaatsvindt, houdt tenminste één persoon per bassin voortdurend toezicht, zodanig dat het bad goed wordt overzien. In de praktijk houden doorgaans twee personen per bassin toezicht.
5.5. Indien wordt gezwommen in bassins dieper dan 1.40 meter, dient tenminste één van de aanwezige instructieteamleden/toezichthouders (IT-leden) het diploma zwemleider A, lesgever zwem ABC, “zwemmend redden” of Diploma Toezichthouder (Watervrienden Venlo diploma) te bezitten.
5.6. Tenminste één van de aanwezige leden van het IT-team danwel van het bestuur zal in het bezit zijn van een EHBO-diploma en beschikt over voldoende hulpmiddelen (EHBO-ruimte, verbandmiddelen, etc.). Feitelijk zal minstens één van de bovengenoemde aanwezigen kunnen reanimeren.
5.7. Niet-zwemmers mogen alleen onder toezicht van een van de instructeurs/toezichthouders gebruik maken van de 25-meter bassins.
5.8. Niet-zwemmers blijven te allen tijde onder toezicht van het instructieteam. Het is dus niet toegestaan dat niet-zwemmers (bv. kinderen zonder A-diploma) buiten de voor hun bestemde lestijd in de zwemzalen van de 25-meter bassins verblijven. Begeleiding door een volwassene vormt geen uitzondering om van deze regel af te wijken.
5.9. Ouders met peuters worden in het instructiebad in de gelegenheid gesteld te zwemmen nadat de zwemlessen zijn begonnen, dus vanaf 9.25 uur. Begeleiding door een van de ouders/begeleiders is hierbij verplicht. Alle andere leden die nog niet over een zwemdiploma beschikken kunnen gedurende de tijd eveneens hier terecht.
5.10. In de gehele accommodatie en met name naast de bassins, bij de douches en de kleedruimten mag niet worden gerend i.vm. veiligheid.
5.11. Duiken en springen is alleen toegestaan vanaf de korte kant aan de diepe zijde van de 25-meter bassin.
5.12. Openstelling van de springplank is afhankelijk van de bezetting van het bad. Als de springplank is gesloten, is dit duidelijk aangegeven.
5.13. Indien de springplank is opengesteld, is het niet toegestaan, dat meerdere personen tegelijk hiervan gebruik maken.
5.14. Zijwaarts van de springplank springen of duiken is niet toegestaan.
5.15. Als de springplank is opengesteld, is het niet toegestaan onder de springplank te zwemmen en te snorkelen. De banen direct links en rechts hiervan dienen door de andere zwemmers worden vrijgelaten.
5.16. Met zwemvliezen mag niet gelopen- of van de kant gesprongen worden.
5.17. In het geval dat u of uw kind een medische- psychische aandoening (bv. epilepsie, ADHD, enz.) heeft, dat onveilige situaties of gezondheidsrisico’s met zich mee kan brengen, bent u verplicht dit tijdig te melden aan de betreffende instructeur-/trice en is het aan te bevelen hierover een arts te raadplegen. De verantwoordelijkheid in deze ligt bij de individuele leden.
5.18. In de bovenstaande situatie (5.17) is het, indien bekent, dit bij aanmelding als lid te melden. Het instructieteam kan hierover vervolgens met uw toestemming geïnformeerd worden en hier extra aandacht aan schenken. Bij periodieke EHBO/reanimatie/ cursussen van het kader zal aandacht worden besteed aan relevante punten m.b.t. aandoeningen, risico’s en maatregelen.
5.19. De vereniging voorziet in een collectieve ongevallen- en WA-verzekering voor iedereen die op de ledenlijst van de vereniging als actief lid voorkomt.
Als voorbeeld geldt: een ongeval kan alleen een persoon overkomen en bij schade aan goederen is dus geen sprake van een ongeval.
 

6. Vrijwilligers

6.1. Bij het aannemen van (nieuwe) vrijwilligers vindt een kennismakingsgesprek tussen het bestuur en de vrijwilliger plaats.
6.2. Vrijwilligers van de Watervrienden Venlo dienen zich aan de gedragsregels seksuele intimidatie, beschreven in bijlage 1 van het huishoudelijk reglement, te houden. 
6.3. (Nieuwe) vrijwilligers dienen de in punt 6.02 genoemde gedragsregels te tekenen ter bevestiging van het naleven van de gedragsregels. Het getekende exemplaar wordt ingeleverd bij en beheerd door de VertrouwensContactPersoon (VCP) van de Watervrienden Venlo.
6.4. De (nieuwe) vrijwilliger dient zo snel mogelijk na aanvang, in combinatie met de VCP, binnen maximaal 4 maanden, een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aan te vragen en in te leveren bij de VCP van de Watervrienden Venlo. De aanvraagprocedure voor de VOG wordt door het bestuur toegelicht in het kennismakingsgesprek (in punt 6.01).
6.5. De vrijwilliger dient bij voorkeur iedere drie jaar opnieuw een VOG aan te vragen en in te leveren bij de VCP. De maximale periode tussen het inleveren van VOGs door de vrijwilliger aan de VCP bedraagt vijf jaar.
6.6. De in punt 6.04 genoemde VCP wordt benoemd door het bestuur. De VCP is onder andere verantwoordelijk voor het innemen en vertrouwelijk beheren van de VOGs. Indien de vrijwilliger geen (juiste) VOG kan overleggen, dient de VCP het bestuur hiervan binnen twee weken op de hoogte te stellen, waarna het bestuur (eventuele) vervolgstappen onderneemt. 
Daarnaast is de VCP het eerste aanspreekpunt binnen de vereniging voor iedereen die te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag of daar een vraag over heeft en hier met iemand over wil praten.
 

7. Ledenvergadering

7.1. De jaarlijkse algemene ledenvergadering” wordt gehouden vóór 1 mei.
7.2. De agenda bevat o.a. het aftredingrooster, de taakverdeling van het bestuur en de kascommissie.
7.3. Indien ouders van jeugdleden de vergadering bijwonen hebben zij stemrecht voor (max.) een kind.
7.4. Het bestuur en de voorzitter worden gekozen op de algemene ledenvergadering.
7.5. Het bestuur kiest uit zijn midden een secretaris en een penningmeester.
7.6. Voorzitter en bestuursleden hebben in principe zitting voor een termijn van vier jaren.
7.7. De kascommissie wordt gekozen op de algemene ledenvergadering. Ze bestaat uit tenminste twee meerderjarige leden, die geen zitting hebben in het bestuur.
7.8. Kascommissieleden hebben zitting voor een periode van vier jaren.


Bijlage 1 behorend bij het huishoudelijk reglement van de Watervrienden Venlo
Gedragsregels seksuele intimidatie
1. De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig voelt.
2. De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast, én verder in het privé-leven van de sporter door te dringen dan nodig is voor het gezamenlijk gestelde doel.
3. De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de sporter.
4. Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
5. De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.
6. De begeleider onthoudt zich van seksueel getinte verbale intimiteiten.
7. De begeleider zal tijdens training(stages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer.
8. De begeleider heeft de plicht de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.
9. De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.
10. De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien hij gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze regels zal hij de betreffende persoon daarop aanspreken.
11. In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.

Bron: NOC-NSF

Contact

clublokaal 'De Ster'
Drie Decembersingel 56
gelegen naast het zwembad "de Wisselslag"
Venlo-Blerick
Telefoon: 077-3824886
Terug naar boven